همه قیمت ها به تومان می باشد

آخرین تغییرات قیمت : دوشنبه 02 اسفند 1400 - 10:32 صبح

ضخامت (میلیمتر)/ سایز(اینچ) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10
2 0
270.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 8.2 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 بدون دنده 0 0
333.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 9.8 کیلوگرم
430.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 12.7 کیلوگرم
485.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 14.5 کیلوگرم
596.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 2 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 18.3 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0 0
2.3 0
299.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 9 کیلوگرم
393.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 11.5 کیلوگرم
491.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 14.5 کیلوگرم
570.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 16.5 کیلوگرم
735.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 21 کیلوگرم
905.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 25.5 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0
2.5
238.000
سایز 1/2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 7.4 کیلوگرم
316.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 9.5 کیلوگرم
400.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 12.3 کیلوگرم
507.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 15.5 کیلوگرم
575.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 18 کیلوگرم
755.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 23 کیلوگرم
940.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 28 کیلوگرم
0
1.430.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 43 کیلوگرم
0 0 0 0
2.8 0
384.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
451.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 13.6 کیلوگرم
565.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 17.7 کیلوگرم
650.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 20.2 کیلوگرم
843.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 25.5 کیلوگرم
1.035.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 33 کیلوگرم
1.245.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 38 کیلوگرم
1.620.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 48 کیلوگرم
0 0 0 0
3
302.000
سایز 1/2 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 9.3 کیلوگرم
0
466.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 14.7 کیلوگرم
586.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 18.2 کیلوگرم
710.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 21.5 کیلوگرم
885.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 27 کیلوگرم
1.090.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 34 کیلوگرم
1.320.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 40 کیلوگرم
1.700.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 52 کیلوگرم
0 0 0 0
3 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.110.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 3 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 63 کیلوگرم
2.610.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 3 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 76 کیلوگرم
3.400.000
سایز 8 اینچ
ضخامت 3 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0
3.3 0 0 0
665.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 3.3 میلیمتر
وزن تقریبی 20.4 کیلوگرم
790.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 3.3 میلیمتر
وزن تقریبی 23.4 کیلوگرم
0
1.215.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 3.3 میلیمتر
وزن تقریبی 37 کیلوگرم
1.430.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 3.3 میلیمتر
وزن تقریبی 45 کیلوگرم
1.870.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 3.3 میلیمتر
وزن تقریبی 58 کیلوگرم
0 0 0 0
3.3 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 0 0
520.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 3.5 میلیمتر
وزن تقریبی 17 کیلوگرم
0
810.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 3.5 میلیمتر
وزن تقریبی 26.5 کیلوگرم
1.014.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 3.5 میلیمتر
وزن تقریبی 31.5 کیلوگرم
1.255.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 3.5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
1.480.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 3.5 میلیمتر
وزن تقریبی 47 کیلوگرم
1.980.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 3.5 میلیمتر
وزن تقریبی 62 کیلوگرم
0 0 0 0
3.5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8 0 0 0 0 0
1.070.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 3.8 میلیمتر
وزن تقریبی 33.5 کیلوگرم
1.370.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 3.8 میلیمتر
وزن تقریبی 43.5 کیلوگرم
1.630.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 3.8 میلیمتر
وزن تقریبی 50 کیلوگرم
2.130.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 3.8 میلیمتر
وزن تقریبی 65 کیلوگرم
0 0 0 0
3.8 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0
650.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 19 کیلوگرم
800.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 24 کیلوگرم
950.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 28 کیلوگرم
1.130.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 34.5 کیلوگرم
1.440.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 44.5 کیلوگرم
1.690.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 52.5 کیلوگرم
2.160.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 68 کیلوگرم
0 0 0 0
4 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.710.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 4 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 86 کیلوگرم
3.390.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 4 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 100 کیلوگرم
4.460.000
سایز 8 اینچ
ضخامت 4 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 130 کیلوگرم
0
4.5 0 0 0 0 0 0 0 0
2.640.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 4.5 میلیمتر
وزن تقریبی 73 کیلوگرم
0 0 0 0
4.5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.610.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 4.5 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 110 کیلوگرم
0 0
5 0 0 0 0 0
1.430.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 43 کیلوگرم
1.815.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 54 کیلوگرم
2.095.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 64 کیلوگرم
2.710.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 85 کیلوگرم
0 0 0 0
5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.390.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 5 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 103 کیلوگرم
4.060.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 5 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 126 کیلوگرم
5.210.000
سایز 8 اینچ
ضخامت 5 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 160 کیلوگرم
7.100.000
سایز 10 اینچ
ضخامت 5 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 200 کیلوگرم
6 0 0 0 0 0 0 0 0
3.390.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 6 میلیمتر
وزن تقریبی 97.5 کیلوگرم
0 0 0 0
6 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.370.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 6 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 125 کیلوگرم
5.060.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 6 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 150 کیلوگرم
6.910.000
سایز 8 اینچ
ضخامت 6 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0

توجه : همکاران گرامی لطفا به دلیل نوسانات قیمت در بازار جهت اطلاع از موجودی کالا و قیمت نهایی محصول با کارشناسان ما در تماس باشید. 66654231-66654129-021

دسته بندی : لوله

.